دانلود پی دی اف کتاب Youth Movements, Citizenship and the English Countryside : Creating Good Citizens, 1930-1960

[ad_1]

این کتاب اهمیت و معنای کشور را در جنبش های جوانان قرن بیستم بررسی می کند. این روش هایی را بررسی می کند که سازمانهای پیشاهنگی ، راهنماهای دختران ، Woodcraft Folk و باشگاه کشاورزان جوان کشور را به عنوان محلی برای توسعه “شهروندی خوب” – اوقات فراغت ، کار ، خانه و اجتماع تعیین کرده اند. می تواند برود جنبش های جوانان در اواسط قرن ، “مشکل” جوانان مدرن را به عنوان یک مسئله عمدتا شهری و طبقه کارگر شناسایی کردند. وی با بیان اینکه روستاها برای این مشکلات قدرت شلیک مثری ارائه می دهند گفت: “یک شهروند خوب” بودن در این زمینه نیاز به یک رابطه محترمانه و سودمند متقابل با بخش روستایی دارد. از طریق اشتیاق برای تفریح ​​در فضای باز ، می توان مسیر شهروندی خوب را پیدا کرد ، روستا را هدایت کرد و زمین را کار کرد. با این حال ، مدل های شهروندی خوب ذاتاً جنسیتی بودند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Youth Movements, Citizenship and the English Countryside : Creating Good Citizens, 1930-1960