دانلود پی دی اف کتاب Why We Live in Hierarchies? : A Quantitative Treatise

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تفسیر و مستند می کند ، اصول و قوانین اساسی را که مهمترین جنبه های سلسله مراتب را توصیف می کند ، ادغام می کند. برای انجام این کار ، این آزمایشات و مدلهای اخیر برای تولید مثل مشاهدات ساده و واقع گرایانه و مفاهیمی را برای درک بهتر پیچیدگی سیستمهای متشکل از ارگانیسمهای متعدد مورد بحث قرار می دهد. این کتاب شامل ترتیبات مختلفی از گله پرندگان تا گروه های مختلف است. اگرچه به طور کلی روی رفتار جمعی سلسله مراتبی تمرکز دارد ، اما در اکثر موارد دو جنبه ظاهر می شود: حرکت جمعی و تغییر پویا ، شبکه هایی که تا حدی هدایت می شوند (و رابطه طبیعی بین این دو). علاوه بر این ، شرح مختصری از مرتبط ترین تعاریف و مفاهیم دخیل در متن سلسله مراتب را ارائه می دهد ، که با جزئیات بیشتری مرور ادبیات فعلی و چندین نتیجه تجربی و محاسباتی جدید را ارائه می دهد. این منبع ارزشمندی برای دانشجویان و دانش پژوهانی است که در مورد ساختار تعاملات درون جمعی از حیوانات و انسانها تحقیق می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Why We Live in Hierarchies? : A Quantitative Treatise