دانلود پی دی اف کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب دیدگاه بینشی و توضیحی در مورد نقش سیستم های بی سیم و بی سیم برای دامنه های اندازه گیری پاسخ و بازتاب ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های رسانه قابل حمل برای تعیین طبقه بندی بالینی و ادغام با اینترنت اشیا and و تعیین کمیت پاسخ و پاسخ در زمینه یادگیری ماشین برای محاسبات ابری جمع شده است. چشم انداز این کتاب از اولین کاربرد جهانی این دستگاه ها مانند تلفن های هوشمند تا وضعیت فعلی هنر برای تعیین راه رفتن و پاسخ انعکاسی است. دکتر. لمون با استفاده از تلفن های هوشمند و دستگاه های رسانه ای قابل حمل برای تعیین راه رفتن و پاسخ انعکاسی ، چندین برنامه پیشگام را منتشر کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification