دانلود پی دی اف کتاب Vocabulary Increase and Collocation Learning : A Corpus-Based Cross-sectional Study of Chinese Learners of English

[ad_1]

این کتاب تحقیقی را نشان می دهد که دانش ما در مورد جذب فدراسیون زبان دوم را گسترش می دهد. این یافته های اصلی را بر اساس بزرگترین پایگاه داده فدراسیون در تمام دورانها ، از جمله بیش از 8000 Mahasanayogas ارائه می دهد: فعل + اسم ، صفت + اسم و اسم + اسم. این تعارضات ، که از یک مجموعه میلیون نفر یادگیرنده جمع آوری شده بود ، به زبان انگلیسی به عنوان زبان آموزان خارجی (EFL) در سطح مهارت خاصی محدود نبود ، بلکه شامل فراگیران در سه سطح بود. بنابراین ، این کتاب یک دید پانوراما نه تنها در زمینه کسب فراگیران از انواع مختلف فدراسیون ها ، بلکه در رابطه با یادگیری L2 Mahasayoga نیز فراهم می کند. یک یافته اصلی این است که یک تاخیر در همآهنگی به صورت افزایش سطح مهارت فراگیران وجود دارد که با افزایش واژگان ، به ویژه در حوزه معنایی همراه است. یک بینش قابل توجه برای محققان تحصیل زبان دوم ، معلمان انگلیسی و زبان آموزان EFL معمول است. این یافته ها چگونگی دستیابی به محرک توسط فراگیران EFL را نشان می دهد ، و روش جدیدی را در مورد چگونگی آموزش آنها نشان می دهد. در پایان ، این کتاب جنبه های آموزشی را که ناشی از بررسی چگونگی کمک به یادگیرندگان در جمع بندی های یادگیری است ، بحث می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vocabulary Increase and Collocation Learning : A Corpus-Based Cross-sectional Study of Chinese Learners of English