دانلود پی دی اف کتاب Violence dans l'Église, violence par l'Église, violence sous les yeux de l'Église

[ad_1]

خشونت و کلیسا: دو کلمه واضح و غیر قابل تعویض. اگر کلیسا عشق همسایه خود را برای ملاقات با خدا اعلام کند ، پس چگونه می توان پذیرفت که خشونت در قلب این نهاد برقرار شود ، چگونه آن مرد را بپذیریم ، تا او بتواند تسلیم عشق آن خدا شود می خواهد بر روی یک صلیب بمیرد و خود را به عنوان غذا بدهد ، چگونه می توان پذیرفت که برخی از این افراد به جای دادن خشونت ، به جای شفابخشی ، ایجاد خلق به جای آن خشن هستند؟ این کار ، که مشارکت دانشگاهیان از زمینه ها و شرایط مختلف ، اروپایی ها و آفریقایی ها را با هم جمع می کند ، آداب و معاشلی را در اختیار ما می گذارد که به ما اجازه می دهد درک کنیم که می توانیم اراده خدا را انجام دهیم و همسایه خود را نقض کنیم ، می تواند مسئولیت های غریب را بپذیرد و ضعیف ترین ها را نادیده بگیرد . کلیسا بالاتر از مردان نیست ، در قلب بشریت است. کشیش ها و مذهبیان از وضعیت انسانی خود ریشه کن نیستند ، گفته می شود که آنها نشانه های خدایی هستند که در کتاب مقدس ، به آرزوی مقابله با خشونت انسان ، اشغال و نابودی دیگری اعتراف می کند. احیای کلیسا در نقاط ضعف و فقر به معنای دادن وسیله ای برای یافتن جایگاه خود در میان فقیری است که جامعه آنها را نادیده می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Violence dans l'Église, violence par l'Église, violence sous les yeux de l'Église