دانلود پی دی اف کتاب Victimology in Africa 3

[ad_1]

جهان بینی آفریقایی باستان از traditional zulu umuntu ngumuntu ngabantu ترجمه می شود “من همان هستم که هستم چون هستم”. در آفریقای سنتی ، عدالت به دنبال جرم انگاری یا جرم انگاری نبود ، بلکه حفظ تعادل در جوامع کمونیستی بود. این با ماهیت شخصی و مجازاتی مفاهیم غربی قانون و عدالت کیفری (از جمله اجرای عدالت بین المللی) مغایرت دارد و بر نیاز آن در آفریقا – با سابقه استعمار ، سو abuse استفاده از قدرت و درگیری – تأکید می کند. و تغییر مرزهای قربانیان در جوامع انتقالی و پس از درگیری خارج از محدوده رویکردهای ظالمانه غربی. بزه دیدگی در آفریقا یک رویکرد مثال زدنی مهم را در زمینه تحصیل دارد ، که ارزش های بومی آفریقا را به عنوان یک چارچوب مفهومی مشخص می کند. قربانیان در آفریقا ، بزه دیدگی پنهان در جامعه را تجزیه و تحلیل می کنند ، ادراکات قربانیان ، الگوهای بزه دیدگی ، ظلم ثانویه توسط سیستم عدالت کیفری غرب و همچنین بهره برداری از موسسات مالی بین المللی و سو mis استفاده از دانش سنتی در قاره آفریقا را دور می زنند. رویکرد آفریقایی آن نسبت به قربانی – رویکردی که انسانیت عمیق و روابط متقابل جهانی را جشن می گیرد – می تواند یک زمینه تخصصی نوظهور در این زمینه تلقی شود. چنین چارچوبی جایگزین به ابعاد تاریخی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی – اجتماعی بزه دیدگی در پیوستار استعمار – پسااستعماری اشاره دارد و روابط کلان و خرد بین ستم متقابل و ستم در جامعه گسترده را در نظر می گیرد. ویکتولوژی شناسی در آفریقا سخنرانی علمی پیشرفته ای را ارائه می دهد که مرتبط و دارای اهمیت جهانی است و تحقیقات تجربی و توسعه نظریه را بیشتر تشویق می کند و از سیاست و عمل اطلاع می دهد. بنیاد میراث دزموند و له توتو برای حمایت از ویرایش سوم ویرایش شناسی در آفریقا اهدا شده است. این ادبیات از دیدگاه عدالت غربی گامی به سوی عدالت است که می کوشد بر انسانیت کسانی که از فلسفه اوبونتو استفاده می کنند و بر آن تأثیر می گذارند ، تمرکز کند و از رویکردهای سنتی / ترمیمی عدالت استفاده کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Victimology in Africa 3