دانلود پی دی اف کتاب Vegetation History and Cultural Landscapes : Case Studies from South-west Slovakia

[ad_1]

این کتاب بر تاریخ گیاهشناسی از چشم انداز فرهنگی در جنوب غربی اسلواکی متمرکز است ، که توسط بشر تاسیس و تصویب شد و از آن زمان در پاسخ به تغییرات مداوم (شرایط محیطی ، تنوع زیستی ، استفاده از زمین و غیره) تکامل یافته است. این کتاب چهار اکوسیستم مهم برای مناظر فرهنگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و تحت تأثیر انسان است: زمین های جنگلی ، تالاب ها ، علفزارها و زمین های کشاورزی. هر اکوسیستم در فصل های جداگانه ای مورد بحث قرار گرفته است. این فصول شامل (الف) اطلاعات اساسی ، جنبه های عمومی ، فرایندهای رشد ، روندها و تفسیرها ، (ب) مطالعه موردی منتشر شده یا منتشر نشده بر اساس تحقیقات خود نویسنده و (ج) کتابشناسی جامع است. دور نقشه ای از شاخص های تاریخ گیاه شناسی و نام های جغرافیایی و نام گیاهان آغاز می شود. این کار برای توصیف ویژگی های خاص منطقه ای منظر فرهنگی ، برای حفظ آینده آن ، یک نقطه عزیمت اساسی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vegetation History and Cultural Landscapes : Case Studies from South-west Slovakia