دانلود پی دی اف کتاب Understanding Physicalism

[ad_1]

ماتریالیسم یک تز متافیزیکی است که به راحتی به عنوان یک شعار ارائه می شود – هیچ چیز فراتر از فیزیکی نیست – اما فرموله سازی دقیق آن دشوار است. درک ماتریالیسم ، بینش هایی از فلسفه ذهن و متافیزیک معاصر را برای معرفی روایتی جدید از کیفیت های جسمی و وابستگی معنوی به وجود می آورد و بر این اساس ، رشته ای دقیق تر و روشنگرانه از تز ماتریالیسم را توسعه می دهد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Physicalism