دانلود پی دی اف کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه رشته آسیب شناسی در جامعه قرار می گیرد و با علم و پزشکی تداخل می کند. این امر بر تغییر شکل فیزیکی متمرکز است و شامل تمرین پزشکی آزمایشگاهی در یک محیط بالینی است. این کتاب برای متخصصان بهداشت ، به ویژه آسیب شناسان جسمی مفید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice