دانلود پی دی اف کتاب U.S. Cities & Communities

[ad_1]

شهرها و جوامع آمریکایی ده ها نظرسنجی در مورد تجزیه و تحلیل ویژگی های مصرف کننده شهرهای آمریکا ارائه داده اند. مشارکت در فعالیت هایی از جمله غذا ، موسیقی ، موسیقی ، ورزش تماشاگران و مسافرت به تفکیک شهر به شهر ارزیابی می شود. این زمینه تجاری بهترین شهرها برای زندگی و بازنشستگی ، بهترین شهرهای مدیریت شده ، بهترین سیستم های مدارس دولتی ، بهترین شهرهای تحصیل کرده ، بهترین شهرها برای غلبه بر همه گیری را مشخص می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب U.S. Cities & Communities