دانلود پی دی اف کتاب Two Half Faces

[ad_1]

شاعر هلندی-مراکشی ، مصطفی استیتو ، در نخستین مجموعه انگلیسی زبان خود ، موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین شاعران نسل خود مشخص کرده است. دو نیمه در زندگی حرفه ای استیتو کار می کنند زیرا او با یک روایت مهم از اصطکاک فرهنگی دست و پنجه نرم می کند و موقعیت خود را در واقعیت در حال تغییر تعیین می کند. وفاداری و جدیت در کارهای استیتو دست به دست هم می دهند. حکایت با تغییر ناپذیر و متعالی ترکیب می شود و یک تنش زنده ایجاد می کند. استیتو درخشان رابطه خود را با دو خانواده به یک وقایع هویتی و تنش تبدیل می کند: شرق و غرب با یکدیگر درگیر می شوند ، واقعیت را پیچیده می کنند و در عین حال کلیشه ها را رد می کنند. این مجموعه به جای استیتو به عنوان یک شاعر ایدئولوژیک روح و شعور است که از نبوغ به استاد رسیده است و قادر به افشای بیش از حد هویت فرهنگی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Two Half Faces