دانلود پی دی اف کتاب Twenty-Six and One and Other Stories

[ad_1]

شعر بیست و شش و یک در نثر ، بر اساس برداشت های نویسنده در مورد زندگی در کازان و کار در نانوایی سمنوف است. گورکی با نشان دادن خصوصیات منفی وی ، به ترامپ می پردازد. این اثر بیست و شش نانوا ، نگرش ، احساسات را توصیف می کند ، نویسنده رفتار آنها را به عنوان دیدگاه یک فرد ارائه می دهد. این با استفاده از تعداد زیادی از ضمایر گورکی به دست می آید G ما همه هستیم ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twenty-Six and One and Other Stories