دانلود پی دی اف کتاب Turning to the Other : Martin Buber’s Call to Dialogue in I and Thou

[ad_1]

من و شما امروز برای گفتگو با ما تماس می گیرید. همانطور که خود تماس بوبر دریافت کرد ، این کتاب ما را به مقابله با سایر انسانهای همتای انسانی و ابدی دعوت می کند. بیداری معنوی بوبر ، تعامل او با مردم و زمان او ، خواندن مفصل و غمها و اندوههای او منابعی است که ما را به کمال در زندگی گفتگو وصل می کند تا این گفتگو با ما آغاز شود. اگر بوبر را در مطالعه ، مبارزه زندگی درونی ، دستیابی به وجود ارتباطی دنبال کنیم ، به عنوان اراده او ، ما و شما را متعجب می کنیم و ما را به گفتگو دعوت می کنیم ، مسیر کامل شدن آن زندگی را به ما نشان می دهد. این کتاب ما را به آن مکان می برد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turning to the Other : Martin Buber’s Call to Dialogue in I and Thou