دانلود پی دی اف کتاب Turkey in Turmoil : Social Change and Political Radicalization During the 1960s

[ad_1]

مقاله های این کتاب اولین تلاش علمی برای بررسی رابطه متقابل پیچیدگی تغییرات اجتماعی و تعصب سیاسی طی دهه 1960 است. بینشهایی را برای کمک به مشارکت کنندگان در تجزیه و تحلیل شورش دانشجویی 1968 ، سیاست طبقه کارگر و اتحادیه صنفی ، ضد آمریکایی ، اقدام افراطی جناح راست و چپ ، خشونت کمونیستی ، شورش دولت و بازنمایی هنری این وقایع ارائه می دهد. برای پاسخ دادن به اینکه چرا تجربیات این دهه با تأثیرات قطبی پایدار بر جامعه معاصر ترکیه امروز بسیار رادیکال شد. با این حال ، موضوعات پیرامون این مبحث در مرکز بحث های فکری و سیاسی در ترکیه امروزی مانند یادآوری جمعی قرار دارد. پس از “68ers” ترکی و مداخله نظامی در سال 1980 ، آزار و شکنجه و ضد پیگرد ضد کمونیستی ، هنوز یک تحلیل هماهنگ از این دوران در کارهای علمی وجود ندارد. بنابراین ، “آشفتگی در ترکیه” از بسیاری جهات بی نظیر است. به همان اندازه که تنوع ارائه شده در رویکردهای تحقیق مهم است ، در برخی از موارد ، مجلات همچنین چشم اندازهای تحریک آمیز بیشتری را در مورد این موضوع به نمایش می گذارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turkey in Turmoil : Social Change and Political Radicalization During the 1960s