دانلود پی دی اف کتاب Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics

[ad_1]

این کتاب بیست و پنج مقاله از نویسنده را گردآوری کرده است ، که هر مقاله به موضوعی توصیفی یا اساسی می پردازد که در رابط بین معناشناسی زبان و عمل گرایی از یک طرف و فلسفه زبان از سوی دیگر بوجود می آید. در سه بخش مرتبط با هم سازمان یافته اند (I. مسائل معنایی و حقیقت. II؛ مباحث معنا و نیرو. III. مباحث دانش) ، مقالات نشان می دهد که برخی از موضوعات اصلی در مناطق فوق الذکر اغلب به روشهایی مورد بررسی قرار گرفته اند. که کاملاً ضعیف درک شده اند. می توان سعی در نشان دادن پیچیدگی تجربی یا مفهومی آنها ، و از كیست ، و شرایطی كه می توان شناخت بهتری از این موضوعات را جستجو كرد ، باشد. این کتاب برای فیلسوفانی که در معناشناسی و عمل گرایی کار می کنند و فیلسوفانی که در فلسفه زبان ، زبان و فلسفه کار می کنند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics