دانلود پی دی اف کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective

[ad_1]

این کتاب درک درستی از ارکان اصلی اعتماد و اعتبار در سیستم های تجارت الکترونیکی را ارائه می دهد. این روشهای اصلی موجود را ارائه می دهد و آنها را از نظر مدیریت ارزیابی می کند. این کتاب محیط فنی لازم را بدون درگیر کردن خواننده با جزئیات فنی بیش از حد توصیف می کند. راهنمایی در مورد پیوند مدیریت اعتماد و شهرت با سیستم های اطلاعاتی موجود به همراه نقشه راه پیاده سازی در سطح استراتژیک و تاکتیکی ارائه شده است. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های توصیه ، خدمات وب ، فناوری های معنایی و داده های بزرگ در زمینه جلوگیری از تلاش های تابع با استفاده از رتبه بندی های کاذب ، هویت های جعلی و سایر موارد امنیتی قرار می گیرند. رویکرد به تحولات اخیر و آینده کتاب را کامل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective