دانلود پی دی اف کتاب Trinity and Creation : A Scriptural and Confessional Account

[ad_1]

تثلیث و آفرینش به دنبال اعترافات اصلاح شده در مورد کتاب مقدس و آموزه آفرینش هستند که مربوط به خدای تثلیث است. وقتی عمل خدا مورد توجه قرار می گیرد ، درک فاعل عمل مهم است تا حساب کارگزار را به درستی انجام دهیم. هر گزارش صادقانه ای از خلقت الهی ابتدا باید استدلال خود را در خدای سازنده آن بیان کند. این روش بهبود اصل خلقت در این کتاب نشان داده شده است. برای خوانندگان روشن خواهد شد که درک ماهیت خداوند ، آنچه خدا انجام می دهد ، ضروری است. همچنین روشن خواهد شد که این روش جدیدی از حسابداری برای ایجاد نیست. این کتاب استدلال می کند که عدم ارجحیت دادن به الهیات صحیح در حسابداری ما برای خلقت ، یک دستورالعمل برای تازگی مذهبی است و اگر غیرقابل کنترل باشد ، بدعت است. تثلیث و آفرینش برای توضیح موجودات خدادادی ارائه می شود تا نشان دهد که استدلال آن کاملاً در سنت دینی مسیحی ریشه دارد ، برای پرداختن به دیدگاه برخی که هنگام محاسبه موجودات از روش معیوبی استفاده می کنند. و برای افزایش دانش و پرستش خدای ترینیتی ما – پدر ، پسر و خوانندگان روح القدس.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trinity and Creation : A Scriptural and Confessional Account