دانلود پی دی اف کتاب Treiber von Exploration und Exploitation. Eine systematische Literaturanalyse

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در گروه مدیریت بازرگانی از سال 2019 – بررسی مطالعات بازرگانی ، درجه: 1.0 ، Westflesey Wilhelm-Universiteit Munster ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی با محرک های اکتشاف و بهره برداری سروکار دارد. به دلیل تغییرات سریع در محیط شرکت ، برخورد شدیدتر با حوزه نوآوری به ویژه با وقوع محرکه فعالیتهای نوآوری ضروری شده است. اینها تأثیر قابل توجهی در عملکرد شرکت های کوتاه مدت و بلند مدت و در نتیجه رقابت دارند. با توجه به دانش ما ، در حال حاضر هیچ مقاله تلفیقی در این زمینه تحقیق وجود ندارد. بنابراین منطقی است که از نظر محرک های داخلی و خارجی ، یک دید کلی ساده و واضح از دانش موجود درایورهای پایه در چارچوب این پایان نامه کارشناسی بدست آوریم. بر این اساس ، می توان از دیدگاه یک کارفرما و کارمند ، توصیه های عملیاتی را توسعه داد و به پتانسیل تحقیق در آینده دست یافت. این کار به ویژه برای محققان و به طور کلی علاقه مندان بسیار آموزنده است. برای دستیابی به این هدف ، تجزیه و تحلیل ادبیات سیستماتیک انجام شد ، که مشارکت های مربوط به ادبیات موجود را شناسایی و ارزیابی می کند. در این زمینه ، سه پایگاه داده آنلاین مهم – EBSCOhost ، JSTOR و WISO – مشاهده و 51 مقاله مرتبط و دو تک نگاری با استفاده از معیارهای تعریف شده انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل سازمانی و انسانی درون زا و همچنین عوامل برون زا ممکن است تأثیر شدید و گاه نامطلوبی بر فعالیت های نوآوری داشته باشند. این پیامدهای مهمی هم در تئوری و هم در عمل دارد. چشم انداز تحقیق س .الات باز و پاسخ داده شده را مشخص می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Treiber von Exploration und Exploitation. Eine systematische Literaturanalyse