دانلود پی دی اف کتاب Towards Tradable Water Rights : Water Law and Policy Reform in China

[ad_1]

این کتاب اولین بررسی حقوقی جامع در مورد سیستم حقوق آب و تجارت حقوق آب در چین را ارائه می دهد. اگرچه اصلاحات اخیر آب در چین پیشرفت قابل توجهی در توسعه سیاست ها و اقدامات انجام داده است ، چارچوب قانونی و نهادی آن استفاده از حقوق سنتی آب در بورس تحصیلی موجود را تسهیل یا کاهش می دهد. در پس زمینه اصلاحات آب در چین و بحث بین المللی گسترده تر در زمینه حاکمیت آب ، هدف این کتاب تجزیه و تحلیل انتقادی تحولات قانونی و سیاست های اخیر در چین با تجزیه و تحلیل انتقادی حقوق آب به عنوان یکی از موضوعات پیچیده حاکمیت آب است. روش ابتکاری ارائه است. این نقایص سیستم های فعلی برای سیستم های حقوق آب و تجارت را بررسی می کند ، کشف می کند که چگونه چین می تواند از روند بین المللی در عمل تجارت حقوق آب (به طور عمده استرالیا و ایالات متحده) یاد بگیرد و یک چارچوب قانونی و سیاستی را برای تعریف و اداره پیشنهاد می کند. حقوق سنتی آب در چین که به دلیل کمبود آب ، تغییرپذیری و عدم اطمینان ، استفاده پایدار از آب را کاهش می دهد. به طور کلی ، این کتاب استراتژی های عملی قانون آب و اصلاح سیاست چین برای حرکت به سمت حقوق عملی آب را از معرفی و تعریف حقوق سنتی آب گرفته تا اداره حقوق آب و تجارت پیشنهاد می کند. نسخه های گسترده ای را پوشش می دهد. با بازتاب تعمیق اصلاحات آب در چین و سایر حوزه های قضایی ، هدف این کتاب کمک به بحث بین المللی مدیریت آب از طریق بررسی موضع حقوقی و سیاست است که چگونه چین ، در مقایسه با سایر موارد در سراسر جهان ، یک ترکیب متعادل است را می توان یافت مکانیسم تخصیص آب برای غلبه بر چالش های آبی آن. امید است که مشاهدات و پیامدهای پیشنهادی اصلاحات در چین در ایجاد درک بهتری از نحوه تقسیم تجربه در بازارهای آب از حوزه قضایی به حوزه قضایی کمک کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Towards Tradable Water Rights : Water Law and Policy Reform in China