دانلود پی دی اف کتاب Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

این کتاب برای ایجاد “تغییر عجیب” از حوزه تئاتر و مطالعات اجرا کار می کند. با بزرگ شدن این ایده که تغییر یک مقوله زیر پرسش است که تئاتر و عملکرد را به عنوان یک عمل هنری ، اجتماعی ، آموزشی و جسمی تعیین می کند ، دانشمندان و دست اندرکاران اینجا (تاریخ و ادبیات تئاتر ، تئاتر آموزشی ، متخصصان جوانان) از جمله هنر ، سیاست هنری ، تئاتر با سرمایه گذاری اجتماعی و عملکرد فعالانه) س aال تغییر در سی و پنج مقاله کوتاه را مطرح می کند. برای هر کسی که به رابطه تئاتر ، اجرا و تغییر خود فکر کرده باشد ، این کتاب یک آغازگر مکالمه اساسی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Theatre, Performance and Change :