دانلود پی دی اف کتاب The Well-Being of the Labor Force in Colonial Bombay : Discourses and Practices

[ad_1]

این مطالعه بر اساس تحقیقات گسترده بایگانی برای کشف تاریخ اجتماعی کار صنعتی در هند استعماری از دریچه رفاه است. با تمرکز بر کارخانه های پنبه سازی در بمبئی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، فراتر از سیاست اتحادیه کارگری است و روش های پیچیده ای را که جامعه استعمار گسترده تر کارگر را به عنوان یک امر رفاهی در نظر می گرفت ، بررسی می کند. همانطور که نویسنده نشان داده است ، پروژه های رفاه کار در زمینه امپراتوری بریتانیا ، ملی گرایی هند ، مرگ و میر نوزادان فوق العاده ، بیماری های اپیدمیولوژیک و توسعه ناموزون شهری آشکار می شود. Srivastava تأکید می کند که کارگر به خوبی دلسرد شده و تلاش می کند منابع را به منابع واقعی برساند و تولید و باروری نیروی کار کشور را افزایش دهد. وی توضیح می دهد که چگونه محیط شهری ساخته شده ، حاکمیت محلی استعماری ، سیاست های بهداشت عمومی و برنامه های اصلاح داوطلبانه محلی و سنتی بر کارگران تأثیر می گذارد و زندگی طبقه کارگر را شکل می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Well-Being of the Labor Force in Colonial Bombay : Discourses and Practices