دانلود پی دی اف کتاب The Theory of Info-Dynamics: Rational Foundations of Information-Knowledge Dynamics :

[ad_1]

این کتاب بر توسعه نظریه پویایی اطلاعات برای پشتیبانی از نظریه آماری اطلاعات در نظریه عمومی اطلاعات متمرکز است. این مبانی منطقی پویایی اطلاعات و چگونگی ارتباط این بنیادها با پویایی عمومی اجتماعی-طبیعی را به وجود جهانی در دسته بندی های مشتق شده از اولیه و واقعی به فضای بالقوه و واقعی ایجاد می کند. این امر همچنین حاکی از این است که این مبانی از فضای اجتماعی احتمالی تا پویایی عمومی اجتماعی-طبیعی متغیر است ، به منظور ایجاد فضای احتمال با تفکر اشغال شده. از احتمال تا ایجاد فضای احتمال با تفکر احتمالی ؛ و بالقوه از واقعی برای به وجود آوردن مکانی از دانش با الگوهای اندیشه در فضای معرفت شناسی. این تئوری برای توضیح پویایی کلی از طریق تغییرات مختلف در کیفیت – فضای کمیت با توجه به ماهیت جریان اطلاعات در هر نوع تغییر ایجاد شده است. نظریه ساختار اطلاعات گذشته و حال و آینده به روشی توسعه یافته است که مسئله و راه حل آن را برای تغییر بی پایان تولید اطلاعات در فضای ماده – انرژی تحت فناوری های اجتماعی – طبیعی برای پیوند دادن تئوری اطلاعات توضیح می دهد اتصال – استاتیک ، که به نوبه خود توضیحاتی در مورد مشکل تغییر و راه حل آن ارائه می دهد. چارچوب نظری با استفاده از ابزارهای تحلیلی مبتنی بر نظریه های معکوس ، سیستم های قطبی بالقوه در سیستم واقعی ، دوگانگی منفی مثبت در ساختارهای زمانی مختلف با استفاده از تئوری دسته بندی ، ایده ها در تئوری فازی-تصادفی و تئوری بازی ساخته شده است. هزینه پارادایم فازی از فضا بهره مند شوید. مبانی منطقی با تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تقویت می شوند. ارزش نظریه انفورماتیک در ساختارهای توضیحی و تجویزی انواع متغیر با زمان و انواع سلسله مراتبی در هر نقطه و از توالی های توالی زمانی به زمان نشان داده شده است. این شکل گیری-تخریب ، تفسیری کلی از پویایی تولید دانش-اطلاعات از طریق فرآیندهای اطلاعات و پردازشگرهای اطلاعات است که توسط یک مجموعه بی نهایت اجتماعی-طبیعی در فضا هدایت می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Theory of Info-Dynamics: Rational Foundations of Information-Knowledge Dynamics :