دانلود پی دی اف کتاب The RoutledgeFalmer Reader in the History of Education

[ad_1]

این خواننده طیف گسترده ای از مطالب را ارائه می دهد تا دیدگاه بین المللی در مورد موضوعات تاریخ آموزش امروز ارائه دهد. با تمرکز بر روندهای پایدار در بخش ، پوشش گسترده ای از یک موضوع خواننده پرتحرک و آموزنده را فراهم می کند و شامل موضوعات مهمی است: • برنامه درسی • معلمان و دانش آموزان • آموزش ، کار و اقتصاد • آموزش و هویت ملی. این کتاب با تأکید بر قطعات معاصر که به موضوعات مربوط به دنیای واقعی مربوط می شود ، بیانگر تحقیقات و ایده های برخی از معتبرترین نویسندگان است. امروز در این زمینه است. گری مک کالوچ همچنین شامل یک مقدمه به ویژه نوشته شده است که اشاره بسیار ضروری به نقش تاریخ در جو دانشگاهی کنونی را ارائه می دهد. تاریخچه و تاریخچه آموزش و پرورش تاریخچه این خواننده یک نقشه مهم برای خواندن و درک بیشتر پیدا می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The RoutledgeFalmer Reader in the History of Education