دانلود پی دی اف کتاب The Roots of Philosophical Thought in Ancient Greece and India

[ad_1]

مفهوم آزادی فلسفی ، سنگ بنای نظری تاریخ اندیشه فلسفی است. از دیدگاه مدرن ، این کتاب سعی دارد جنبه های آزادی فردگرایی را با توجه به فلسفه یونان و هند باستان مقایسه کند. هر یک از این سیستم های اخلاقی ادعا می کنند که فرد را به عنوان شکلی متنوع از آزادی آزاد می کنند و نظریه های مدرن فلسفه غرب عناصر جدیدی را به دیدگاه متافیزیک و معرفت شناختی کمک کرده اند. برخلاف این مکاتب باستانی اندیشه های فلسفی ، استقلال استقلال در حال تبدیل شدن به گزینه ای چندگانه از ایمان ، آزمایش ، دانش و عمل است. اگرچه روشها و روشهای مختلفی در سفر دانش یابی و خودسازی وجود دارد ، اما تلفیق شباهتهای فلسفه یونان و غرب و هند برای درک ارتباط زندگی بشر مهم می شود. به نظر می رسد ، در میان دیگران ، افراد به عنوان دانش آموز باید شهامت داشته باشند تا مسئولیت آزادی ، اعتقاد و اعتماد خود را نسبت به دیگران در شرایط عدم اطمینان بر عهده بگیرند و تواضع و تواضع مطلق نسبت به قدرت حقیقت باید پرورش یابد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Roots of Philosophical Thought in Ancient Greece and India