دانلود پی دی اف کتاب The Role of Industrialization for Urban Development in Bole Lemi Industrial Park

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیا / علوم زمین از سال 2019 – جمعیت شناسی ، مدیریت شهری ، برنامه ریزی ، درجه: 95.5 ، دانشگاه خدمات کشوری اتیوپی (دانشکده توسعه و مهندسی شهری) ، برنامه درسی: مدیریت شهری ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این مطالعه دارای توصیفی با استفاده از طرح تحقیق ، نقش صنعتی سازی برای توسعه شهری در آدیس آبابا ، به ویژه توسعه اقتصادی اجتماعی و تأثیرات زیست محیطی را بررسی کرده است. داده های اولیه و ثانویه از طریق چندین ابزار جمع آوری اطلاعات یعنی پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهدات و بررسی اسناد و روش های نمونه گیری احتمال و غیر احتمال جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده از طریق بیانیه و روش تجزیه و تحلیل توصیفی تجزیه و تحلیل شد. Bole Lemi IP از طریق ارائه زیرساخت ها و خدمات به جامعه قبلاً زیر خط ، در دستیابی به توسعه اجتماعی جامعه شهری نقش داشته است. اما فرصت توسعه اجتماعی ناشی از این صنعتی شدن ناهموار است زیرا جوامعی که در اطراف IP زندگی می کنند هنوز از خدمات اساسی و امکانات اساسی محروم هستند. این به دلیل عدم ادغام بین صنعتی شدن و توسعه شهری است. خانه های منتقل شده با تغییرات ساختاری در سبک زندگی خود آشنا شده اند. با این حال ، آنها در معرض خطر اخراج هستند. حتی اگر بخشی از جامعه شهری ، یعنی خانوارهای مربوطه در چنگال محدودیت های مالی بوده اند و کارگران صنعتی همچنان ضعیف کار می کنند ، اما IP نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. برای ارتقا نقش صنعتی سازی برای توسعه کلی شهری ، ادغام قوی بین صنعتی سازی و توسعه شهری و ایجاد هم افزایی بین نهادهای مختلف دولتی و هدف آنها باید یکی باشد. این به این دلیل است که چرخش با بالهای مختلفی که می تواند ساخته شود را دوست ندارد ، در عوض اجباری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Role of Industrialization for Urban Development in Bole Lemi Industrial Park