دانلود پی دی اف کتاب The Right to Die : V1 Definitions and Moral Perspectives: Death, Euthanasia, Suicide, and Living Wills, V2 Who Decides? Issues and Case Studies

[ad_1]

اولین بار در سال 1996 منتشر شد. مسئله اصلی در همه موارد حق مرگ این است که “چه کسی تصمیم می گیرد؟” چه کسی تصمیم خواهد گرفت که آیا حمایت از زندگی باید پایان یابد؟ اگر شخصی صلاحیت تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی را داشته باشد ، چه کسی تصمیم خواهد گرفت؟ قانون کاملاً واضح است که ، در موارد بزرگسالان آگاه و با صلاحیت ، فرد در تصمیم گیری در مورد مراقبت و آینده خود آزاد است. این جلد مجموعه ای از نوشته ها و مطالعات موردی پیرامون موضوعات انتخاب شخصی ، ایدز و رضایت آگاهانه ، تشریفات قانونی و حق مرگ است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Right to Die : V1 Definitions and Moral Perspectives: Death, Euthanasia, Suicide, and Living Wills, V2 Who Decides? Issues and Case Studies