دانلود پی دی اف کتاب The Rhetoric of the Pulpit, Second Edition : A Preacher’s Guide to Effective Sermons

[ad_1]

سخنان پالپیت موعظه را مهمترین عامل تبلیغ در خطبه می داند و همچنین مهمترین عامل در رشد معنوی جماعت و روحانیون است. نویسنده با تأکید بر Word به عنوان پایه و اساس ، موسیقی و اشتیاق را به ساختار خطبه می افزاید تا یک تجربه پرستش یکپارچه ایجاد کند. با درک این واقعیت که این کلمه درست است ، اما به نظر می رسد حقیقت باید درست باشد ، کتاب توصیه های عملی و عملی در زمینه تهیه خطبه ها بر اساس نظریه ارتباطات کلاسیک و معاصر ارائه می دهد. آماده سازی خطبه به عنوان فرایندی مشاهده می شود که با بارگیری Word آغاز می شود و به دنبال آن مراقبه مثمرثمر انجام می شود. این روند سپس مراحل بلاغی را طی می کند ، که از محتوا تا کشف تا ایراد خطبه را شامل می شود. در طول کتاب ، نظریه های بلاغی به عنوان عنصر تبعی کلمه ، ابزاری برای م makingثر جلوه دادن حقیقت قلمداد می شوند. بیانیه منبر برای انعکاس روح ارسطو ، سنت آگوستین ، سنت پل و کنت بورک در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rhetoric of the Pulpit, Second Edition : A Preacher’s Guide to Effective Sermons