دانلود پی دی اف کتاب The Return of Oral Hermeneutics : As Good Today As It Was for the Hebrew Bible and First-Century Christianity

[ad_1]

آیا افراط گرایان غربی کتاب شرقی را به غربی تغییر داده اند؟ آیا انگیزه ما برای یک متن چاپی خاص قابل تحلیل و دقت است که ما را نسبت به سایر تجربیات کور کرده است؟ آیا خداوند می تواند دستورالعمل را تجزیه و تحلیل کند تا کتاب مقدس را برای همه مردم توضیح دهد؟ آیا خدا معتقد است که همه مردم می توانند کتاب مقدس را از طریق شفاهی تفسیر کنند؟ نویسندگان قرن ها تأثیرات سوادآموزی اجتماعی را که باعث ایجاد نقطه کور در جهان مسیحی غربی شده بود ، تشخیص دادند – نادیده گرفتن شفاهی با نقش اساسی و بنیادی در دانشگاه ، آژانس ها ، و بیشتر از همه در درس و کتاب مقدس. از کلام الهام گرفته از انبیا ، از جمله عیسی (پیش از درس) ، تا سخنرانان نخبه ، که متن مقدس را با قداست چاپ می کنند ، رد پای شفاهی برای تفسیر و آموزش متن به روشنی در تمام مراحل قابل مشاهده است. افرادی که چشم اجداد مدیترانه ای را تحت تأثیر قرار می دهند. آیا هرمنوتیک شفاهی می تواند “نگهبان” الهیات رابطه ای باشد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Return of Oral Hermeneutics : As Good Today As It Was for the Hebrew Bible and First-Century Christianity