دانلود پی دی اف کتاب The Protection of Foreign Investments in Mongolia : Treaties, Domestic Law, and Contracts on Investments in International Comparison and Arbitral Practice

[ad_1]

این کتاب با انجام ارزیابی چند سطح معاهدات سرمایه گذاری بین المللی ، قوانین داخلی کشور میزبان و قراردادهای دولت سرمایه گذار از منظر مقایسه ای بین المللی ، کفایت سیستم حقوقی مغولستان را برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی تحلیل می کند. این تحقیق بین سه بعد حقوقی تمایز قایل می شود که هر یک از آنها تضمین های قانونی برای حمایت از سرمایه گذاری در کشور میزبان و مقررات حل اختلافات سرمایه گذاری توسط داوری را فراهم می کند. در بعد اول حقوق بین الملل عمومی (PIL) ، مغولستان ملزم به معاهدات سرمایه گذاری بین المللی است که به سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد یک قانون بین المللی وضع کنند. در بعد دوم ، قانون ویژه سرمایه گذاری داخلی چارچوب داخلی را برای ایجاد ، ارتقا و حمایت از سرمایه گذاری ها ، بلکه همچنین برای انعقاد قراردادهای دولت سرمایه گذار تعریف می کند. این قراردادها به نوبه خود یک بعد قانونی سوم را باز می کنند ، که نمایانگر مقطعی از طریق ابعاد قانون داخلی PIL و حمایت از سرمایه گذاری است. به دنبال توسعه یک سیستم چند طبقه با ابعاد قانونی که جدا نیستند ، اما به طور متقابل و متقابل تقویت می شوند ، این کتاب نحوه تقسیم معاهدات بین المللی سرمایه گذاری مغولستان و قوانین سرمایه گذاری داخلی را در سطح جهانی بررسی می کند. این که آیا درمان های بین المللی و داخلی ساخته شده نشان دهنده حمایت است سرمایه گذاری خارجی سرانجام ، نویسنده س askedال کرد که آیا قوانین داخلی قابل اجرا در قراردادهای کشورهای سرمایه گذار در مغولستان به سرمایه گذاران و دولت مغولستان اجازه می دهد تا در مورد شرایط محافظت مطابق با استانداردهای (و کنترل نشده) قرارداد بین المللی توافق کنند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Protection of Foreign Investments in Mongolia : Treaties, Domestic Law, and Contracts on Investments in International Comparison and Arbitral Practice