دانلود پی دی اف کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?

[ad_1]

اکنون احساس خوش بینی روشنی در مورد نقش شهرها و شبکه های بین المللی شهر در حاکمیت آب و هوای جهانی وجود دارد. با این وجود ، در میان هیجانات ، این حس نیز وجود دارد که قدرتی که شهرها را داشته است – و غالباً آنها را تحت الشعاع قرار داده است – از بین رفته است. قدرت شهرها و شبکه های شهری برای تبدیل سیاست آب و هوایی جهانی آن چیزی نیست که به نظر می رسد. این کتاب با بیان چارچوبی نظری که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های شهرها ، شرکت های چند ملیتی و دولت های ملی ، به تأثیرات درگیری شهر در سیاست های جهانی آب و هوا بپردازد. این کتاب مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان حاکمیت بین المللی ، سیاست جهانی محیط زیست و تغییرات آب و هوایی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?