دانلود پی دی اف کتاب The Politics of Trauma and Memory Activism : Polish-Jewish Relations Today

[ad_1]

این کتاب چهار مطالعه موردی از فعالیت حافظه هولوکاست در لهستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که از طریق یک چارچوب نظری در جریان بحث های اخیر در مورد روابط یهودیان و لهستان ارائه شده است. سه گروه حمایت از پرونده وجود دارد که هر یک در منطقه دیگری از لهستان مستقر هستند؟ لوبلین ، کراکوف و Cerni و هر گروه با تمرکز بر زمینه محلی و پویایی خاص چشم انداز و استراتژی خود ارائه شده اند. چهارمین مطالعه موردی State است که به عنوان بازیگر قدرتمند حافظه ظاهر شده است. با استفاده از تحقیقات مبتنی بر کارهای میدانی گسترده ، از جمله مصاحبه و مشاهده مستقیم ، نویسنده استدلال می کند که اگر فعالیت های حافظه فراتر از یک انسجام باشد ، فعالیت در حافظه باید با درگیر شدن احساسات مقابله کند. با استفاده از آثار کمیک و مطالعات مربوط به تروما ، این جلد فرضیاتی را که هر بازیگر حافظه درباره سه بعد حافظه هولوکاست مطرح می کند ، تحلیل می کند: 1) رابطه فرد با هویت ملی لهستان. 2) امکان بازسازی تاریخ لهستانی-یهودی ؛ و 3) کار رنج دردناک برای یک گروه یا رویداد خاص.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Politics of Trauma and Memory Activism : Polish-Jewish Relations Today