دانلود پی دی اف کتاب The Politics of Islamism : Diverging Visions and Trajectories

[ad_1]

این کتاب برای درک امکان دموکراتیزه کردن یا مقاومت استبدادی در جهان اسلام ، از یک دیدگاه خرد و بین فردی برخوردار است. آیا این حجم تنوع پیچیده درون جنبش ها و احزاب اسلامگرا را برجسته می کند؟ مشخصه آن تنش ها ، درگیری ها و رقابت های داخلی است. وجود این تنوع ، در درون جنبش های اسلام گرایانه و از جمله تمایلات مشترک آنها برای مشارکت در سیاست های جریان اصلی ، نشانگر تغییر قابل توجهی در جهان اسلام در دهه های اخیر است. این نشان می دهد که جهان اسلام تمرکز ساده ای بر سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی دارد. جنبش ها و احزاب اسلام گرا بسیاری از مظاهر و سیرهای اسلامی سیاسی را در پیش گرفتند. مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل کلامی در این بخش توجهات را به اصلاح سیاست ها ، اصلاحات سیاسی-اجتماعی و تغییرات ایدئولوژیکی ارائه شده توسط روشنفکران مسلمان و جنبش ها و ایدئولوژی های اسلام گرایانه جلب می کند. فضای متنوع سیاسی در جهان اسلام به طور جدایی ناپذیری با جابجایی های سیاسی اجتماعی و مذهبی در اسلام گرایی ، به ویژه اشتیاق به عدالت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بیشتر پیوند دارد ، آرزویی که در هسته اصلی اسلام فراگیر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Politics of Islamism : Diverging Visions and Trajectories