دانلود پی دی اف کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

منافع شخصی یکی از اهداف مهم انسانی است و این کتاب به بررسی پیشرفت آن در ایالات متحده و پیامدهای آن برای سیاست ، تجارت و روابط شخصی می پردازد. درک منافع آمریکا در دوران پس از جنگ از مفهوم “منافع شخصی” الکسی دو توکویل دور شد – که در آن مردم تصدیق می کنند که منافع آنها با موفقیت جامعه ای که آنها عضو آن هستند تأمین می شود – “فردگرایی” – با این منظور او به معنای تنگ نظری بود ، و اغلب مردم را بر آن داشت تا به هزینه جامعه به دنبال منافع خود باشند. این کتاب پیش از بررسی پیامدهای منفی آن برای دموکراسی ، از طریق تحلیل محتوای کمی و کیفی سخنرانی های ریاست جمهوری ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این پیشرفت را مستند می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :