دانلود پی دی اف کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters

[ad_1]

این کتاب از دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به شیوع چاقی می پردازد. با بررسی بیشترین جمعیتی که تصمیمات سیاسی و اقتصادی مرتبط با شیوع چاقی می گیرند ، از یک چارچوب معاصر برای بحث در مورد چاقی استفاده شده است. در حالی که خطرات رفتاری مرتبط با افزایش نرخ چاقی را بررسی می کند ، با ارزیابی اصول در عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی که رفتارهای در معرض خطر را تقویت یا محدود می کند ، سطح سیاسی را نیز کاوش می کند. این زمینه از طریق افزایش سطح نابرابری درآمد ، زمینه اقتصادی در آمریکا را در نظر می گیرد. همچنین از عملکرد نهادهای بالاتر ، از جمله شرکت های بین المللی ، به عنوان عوامل اجتماعی در این اپیدمی انتقاد می کند. سرانجام ، چالش های جهانی و ملی اپیدمی را با هم مقایسه می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters