دانلود پی دی اف کتاب The New Fate of Peasants :

[ad_1]

این کتاب در مورد تغییر تاریخی سرنوشت کشاورزان چینی در شرایط اقتصادی سیاسی معاصر بحث می کند و می کوشد سازوکارهای نهادی شکل گیری و حفظ این شرایط را کشف کند. این تحلیل بر پیامدهای تحرک بزرگ اجتماعی ایجاد شده توسط اصلاحات متمرکز است. پدیده کارگران مهاجر مهمترین نتیجه تغییر روند زندگی کشاورزان چینی است. سرنوشت کارگران مهاجر ، سرنوشت کشاورزان چینی خواهد بود. فصل مقدمه این کتاب در مورد زمینه های تاریخی و سرنوشت کشاورزان ، مشارکت سیاسی آنها و تابعیت کشاورزان پس از زندگی شهری بحث می کند. فصل اول در مورد پیامدهای اجتماعی و پیامدهای اقتصادی شهرنشینی جمعیت روستایی بحث می کند. فصل دوم در مورد شرایط زندگی کشاورزان که برای کار در شهرها نقل مکان کرده اند ، شامل محیط کار ، محیط زندگی ، تحصیلات فرزندان و شبکه های اجتماعی آنها ، بحث می کند. در فصل سوم چالشهایی مطرح شده است که بسیج کشاورزان بر اساس سیاستگذاری دولت و مدیریت شهری ایجاد کرده است. در فصل چهارم آخرین تحولات در بسیج اجتماعی کشاورزان چینی بحث شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The New Fate of Peasants :