دانلود پی دی اف کتاب The Evolution and Everyday Practice of Collective Patient Involvement in Europe : An Examination of Policy Processes, Motivations, and Implementations in Four Countries

[ad_1]

این مطالعه به موقع ، عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، ارائه دهنده و بیمار را که مشارکت جمعی بیمار را در مراقبت های بهداشتی اروپا از دوره بعد از عمل تا امروز شکل می دهد ، تجزیه و تحلیل می کند. با بررسی کشورهای نماینده ، انگلیس ، هلند ، آلمان و سوئد ، نقش ارائه دهندگان و مجامع در تسهیل مشارکت مصرف کننده و اشکال متنوع ورودی بیمار در عملیات بیمارستان را مستند می کند. این یافته ها در مقایسه با کمبودهای درگیری بیمار ، اثربخشی و درگیری بیمار ، و اهداف و ایده های رضایت بیمار و ارزیابی نتایج مقایسه می شود. یافته های این کتاب اشکال نوظهور درگیری بیمار را شناسایی می کند و تأثیر سیاست بهداشت در آینده مشارکت جمعی بیمار اروپا را پیش بینی می کند. پوشش شامل موارد زیر است: مشارکت بیمار: چه کسی ، برای چه چیزی و از چه راههایی؟ · هلند: روند قانونگذاری مشارکت جمعی بیمار · انگلیس: ابزار رسمی مشارکت عمومی؟ یک داستان ادامه دار از تداوم · آلمان: کمیته مشترک فدرال؟ “Little MLA” · سوئد: به دلیل ظهور دیر هنگام درگیری بیمار · درس؟ استفاده از مشارکت بیمار را می توان با توسعه مشارکت جمعی بیمار در اروپا و هر روز سیاست های اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی و مطالعات پرستاری و همچنین دانشمندان و محققان علاقه مند در زمینه های مختلف از جمله سازمان های بیمار ، سیاست گذاران آموخت و از آنها الهام گرفت. و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Evolution and Everyday Practice of Collective Patient Involvement in Europe : An Examination of Policy Processes, Motivations, and Implementations in Four Countries