دانلود پی دی اف کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :

[ad_1]

این کتاب از طریق رسیدگی به شکایات مربوط به سو mal عملکرد ، بررسی شکایات و سایر تلاش های فعال ، به حساب بازپرس اروپا و نهادها ، ارگان ها ، دفاتر و آژانس های اتحادیه اروپا کمک می کند. این قانون وضعیت فعلی و قانونی قانون اساسی نماینده حقوق بشر و “روش” وی در رسیدگی به شکایات را مورد توجه قرار می دهد و عمق موضوعات موضوعی را که در اختیار وظیفه نماینده می باشد ، آشکار می کند. یک فصل جداگانه به شفافیت و دسترسی به اسناد تمرکز دارد. بخش آخر این کتاب منعکس کننده انتقادات در مورد دستورالعمل و عملکرد فعلی لوک پال است ، و چندین پیشنهاد احتمالی برای اصلاح را مورد بحث قرار می دهد. این کار جذابیت بین رشته ای دارد و دانشمندان حقوق ، علوم سیاسی و اداره عمومی و همچنین اتحادیه اروپا و سیاست گذاران ملی را درگیر می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :