دانلود پی دی اف کتاب The Cunning of Freedom : Saving the Self in an Age of False Idols

[ad_1]

در این کتاب دو بخش وجود دارد. نخست تحلیل سه مفهوم آزادی است که به ترتیب منفی ، مثبت و ذاتی نامیده می شوند. آزادی منفی به عنوان فقدان اجبار ، آزادی مثبت به عنوان توانایی حاکمیت بر خود و دیگران ، آزادی درونی به عنوان خود تعریف می شود. یعنی نویسنده تصمیمات خود باشد. هر مفهومی از نظر توسعه یافتگی هم در تاریخ ایده ها و هم از نظر منطق درونی آن تحلیل می شود. مشکل عمده آزادی منفی یافتن قوانینی است که به طور گسترده پذیرفته شده و براساس آنها این آزادی توزیع شود. مشکل اصلی آزادی مثبت تعریف این است که چه شخصیتی مستقل را تشکیل می دهد. بزرگترین معضل با آزادی درونی این است که چگونه آن را با تفسیر مناسب از خود انسان مرتبط کنیم. این کتاب تز را پیشرفت می دهد ، و آن جریان دیگر روایت آن را تشکیل می دهد – این که ما شاهد ظهور خودکامگی در شکل جدیدی بوده ایم ، این اثر موقعیت غالب لیبرالیسم است. به طور خلاصه ، از آنجا که موضع مینیمالیستی به خود گرفت ، لیبرالیسم با ابعاد سیاسی ، اخلاقی و معنوی ، دیدگاه ما راجع به آزادی و برداشت ما از ماهیت انسان را تحت تأثیر قرار داده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Cunning of Freedom : Saving the Self in an Age of False Idols