دانلود پی دی اف کتاب The Critique of Judgement Part I: Critique of Aesthetic Judgement

[ad_1]

نقد داوری ، که به آن نقد سوم نیز می گویند ، اثری فلسفی از امانوئل کانت در سال 1790 است. در این امر ، كانت اساس زیبایی شناسی مدرن را بنا نهاد. در آن ، بخش اول كتاب ، نقد داوری زیبایی شناختی ، كانت درباره چهار تصمیم احتمالی بحث می كند: موافق ، زیبا ، متعالی و خوب. وی تصریح کرد که اینها فقط چهار قضاوت تأملی ممکن است ، زیرا آنها را به دلیل استدلال ناب به جدول احکام مرتبط می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Critique of Judgement Part I: Critique of Aesthetic Judgement