دانلود پی دی اف کتاب The Changing Space Economy of City-Regions : The Gauteng City-Region, South Africa

[ad_1]

این کتاب اقتصاد فضایی آفریقای جنوبی و نابرابری ها و دوگانگی آن را از طریق ارزیابی منطقه شهر گائوتنگ – در قاره ای توصیف می کند که دارای انبوهی از بزرگترین تحریفات اقتصادی و چالش های توسعه در کشور است. تمرکز این کتاب بر درک شخصیت کلی اقتصاد فضایی منطقه گوتنگ شهر از طریق داده کاوی / تجزیه و تحلیل و نقشه برداری – ادبیات اقتصاد فضا را به طور گسترده در مورد منطقه تکمیل می کند. این نابرابری های ناشی از اغراق در ایدئولوژی برنامه ریزی آپارتاید و توسعه منطقه ای از بالا به پایین بر اساس مشوق های انتخابی برای تولید سرمایه گذاری در نقاط توسعه یا قطب ها و نحوه اجرای سیاست های قبلی با هدف اصلاح این نابرابری ها را پوشش می دهد. این کتاب بیشتر منطقه گوتنگ را به عنوان یک بخش خرد از اقتصاد ملی با تغییرات واضح قابل توجهی در شدت و ویژگی ساختار اقتصادی ارائه می دهد که اقتصادهای بزرگ از یک سو برخوردار هستند ، در حالی که از سوی دیگر ، سطح بالایی فقر و تعداد زیادی از مردم زیر حداقل استانداردهای زندگی زندگی می کنند. این کتاب باید مورد توجه متخصصان مطالعات شهری ، اقتصاددانان و محققان مطالعات توسعه در جنوب جهانی باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Changing Space Economy of City-Regions : The Gauteng City-Region, South Africa