دانلود پی دی اف کتاب The Bully and the Can Queen

[ad_1]

شانون ، بهترین دوست جودی ، هنگامی که متوجه می شود جودی یک سطل قوطی را در سطل آشغال انداخت ، بازیافت سطل های بازی در Fletcher Elementary را شروع می کند. شانون از مدیر مدرسه ، خانم ییم درخواست بازیافت قوطی های مدرسه را کرد. متعجب جودی ، خانم ییم می گوید بله! برنامه بازیافت تا زمانی موفقیت آمیز است که فرد بتواند به طور مرموزی هر یک از قوطی ها را بازیافت کند! چه کسی سطل های بازیافت را تخلیه می کند – و چرا؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bully and the Can Queen