دانلود پی دی اف کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches

[ad_1]

ندای پروردگار عیسی در کتاب مقدس به کتاب مقدس از کلیساها سرچشمه می گیرد و در قلب همه مrsمنان می نشیند. رئیس کلیسا نه تنها برای مردم خود ، بلکه شخصاً نیز به مقدسات امر می کند. با هم در مقابل او زندگی می کنیم و به زودی در مقابل او ایستاده ایم. تقدس کار روح القدس در بدن مسیح است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches