دانلود پی دی اف کتاب The Bible in 10 Words : Unlocking the Message of Scripture and Connecting with God

[ad_1]

درک بهتری از کتاب مقدس از طریق ده کلمه ای که به تعریف برنامه خدا برای بازگرداندن و نجات دنیای شکسته ما کمک می کند ، درک کنید. در کتاب مقدس حدود 750،000 کلمه وجود دارد – تعدادی که حتی باتجربه ترین خوانندگان کتاب مقدس را به وحشت می اندازد. با این وجود ، از آغاز زمان ، خدا برنامه ای تنظیم کرد تا ما را به کسی که ما را دوست دارد برگرداند. مطمئناً – گرچه خدا نمی تواند صبر کند تا به ما بگوید – این طرح در چند صفحه اول کتاب مقدس تلگراف شده است و فقط در ده کلمه بیان می شود: نور ، گرد و غبار ، تنفس ، باغ ، رودخانه ، غذا خوردن ، تنها ، برهنه ، وحشت زده ، عرق کردن . دارن اسپو هر کلمه را از طریق کتاب مقدس ردیابی می کند و توضیح می دهد که چگونه این کلمات نقشه خدا را برای بازگرداندن شکستگی ما آشکار می کنند. جهان هر کلمه پر از معنی و پر از کلمات است. همانطور که هر کلمه به نظر می رسد و دوباره در کتاب مقدس ظاهر می شود ، 10 کلمه در کتاب مقدس نگاه اجمالی به اینکه خدا چیست و آنچه او به ما می گوید ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bible in 10 Words : Unlocking the Message of Scripture and Connecting with God