دانلود پی دی اف کتاب The Bible Guide – New Testament

[ad_1]

این یک کتاب راهنما در دو جلد کتاب مقدس است که مطالب ، معنی و ارتباط هر کتاب از کتاب مقدس را برجسته می کند. جلد 2 کتاب های عهد جدید را پوشش می دهد. هر کتاب خلاصه ای واضح از آنچه که در مورد آن است و چگونگی قرار گرفتن آن در مضامین کلی کتاب مقدس دارد. وقایع و شخصیت های اصلی با داستان های شناخته شده برنامه ریزی شده اند. تفسیری برای کتابهای داستانی ارائه شده است و اهمیت اصلی کتاب و زمینه فرهنگی آن برای کتابهای غیر داستانی شرح داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Bible Guide – New Testament