دانلود پی دی اف کتاب The Beginnings of Methodism in England and America

[ad_1]

نویسنده این کتاب ، دکتر فرانسیس اچ Teece خدمات مهمی را در تهیه جلدی ارائه داده است كه از روش اولیه آمریكایی می گوید كه اسقف آسبری به آن اشاره كرده است. دکتر تیز به مدت 9 سال کشیش کلیسای قدیمی سنت جورج متدیست در فیلادلفیا ، قدیمی ترین کلیسای در سیستم آمریکایی بوده است. با وجود یک کشیش شلوغ ، دکتر تیز وقت خود را برای بررسی سوابق همیشه در دسترس دانشجویان تاریخی پیدا نکرده و این مطالب را از منظر دقیق و تاریخی ارائه می دهد. دکتر. Tees بیش از ثبت داده های تاریخی کار کرده است ، زیرا خوانندگان این جلد با الگوبرداری از شجاعت ، از خود گذشتگی و گرمای قلبی که از رهبران روش پیشگام آمریکایی است ، تقلید می کنند. دکتر. تیس کمک شایانی به ادبیات روش گرایانه کرده است. – پل نف گاربر ، دانشگاه دوک ، 26 اکتبر 1939. بنابراین مناسب است که آغاز کار انگلیس و آمریکا توسط روحانیون در فیلادلفیا “سنت جورج قدیم” ثبت شود. . هیچ داستان کاملی از روش گرایی آمریکایی و نه در واقع روش گرایی جهانی ، بدون سوابق کلیسای سنت جورج قابل بیان نیست. از این سوابق گرانبها و بایگانی انجمن تاریخی همایش فیلادلفیا ، دکتر تیز در موقعیتی بوده که این مواد را جمع آوری کند همانطور که شخص دیگری این کار را نکرده است. این کتاب نتیجه سالها تحقیق نویسنده است که مورد استقبال هر دانشجوی روش اولیه قرار خواهد گرفت. برای درک کامل لازم به نظر خواهد رسید. فیلادلفیا ، پا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beginnings of Methodism in England and America