دانلود پی دی اف کتاب The Beautiful, the Sublime, and the Grotesque: The Subjective Turn in Aesthetics from the Enlightenment to the Present

[ad_1]

روشنگری قرن هجدهم نشان دهنده یک نقطه عطف به سمت تجربه ، یعنی به سمت موضوع تجربه است. با این وجود روشنگری آرزوی حقیقت عینی را در آزمایش های دموکراسی ، که برای تغییر آرمان های علوم تازه ظهور یافته و فضای سیاسی اروپا و آمریکا معرفی شده است ، در بر می گیرد. دستاورد فلسفی امانوئل کانت در کارهای مهم خود به بهبود حس انصاف کمک می کند ، متولد آن قرن قابل توجه در جو تحقیق و آزادی ، به معنای آگاهی از تعهدات معنوی بسیاری از پیشینیان او نیست. انقلاب کانت در تفکر فلسفی ، یک عینیت را برای ما فراهم می کند که به طور قابل توجهی با شرایط معرفتی ذاتی موضوع مرتبط است ، ارتباط بین موضوع و عینیت که متون مهم او را در رابطه با اخلاق و زیبایی شناسی با خود حمل می کند. این کتاب مقاله به بررسی تنش بین موضوع و پیشرفت آن به عنوان روشنگری در وانکلمن ، هیوم و کانت می پردازد. تمرکز بر اصول زیبایی شناختی در مورد زیبا ، متعالی و عجیب است. این س ofال که آیا لذت زیبایی شناسی بلوز از نظر اخلاقی توسط دو نفر از نویسندگان توجیه می شود ، علاقه به این مقاله ها را بین زیبایی شناسی و اخلاق تأکید می کند. این دغدغه زیبایی شناسی حوزه ای است که مورد توجه ویژه کانت در شناخت و اخلاق است و بنابراین بسیاری از این مقاله ها. معمولاً نویسندگان چرخشی به سوی ذهنی را در دنیای هنر مدرن و نظریه زیبایی شناسی پست مدرن بررسی می کنند. چرخشی که نشان دهنده آرامش از تنش اساسی روشنگری بین سوژه و عینیت است. همچنین احتمالاً نشان دهنده چرخشی عجیب به اوج سوژه در حوزه نظریه پست مدرن است ، افراطی که حداقل یکی از نویسندگان نگاه انتقادی به آن دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Beautiful, the Sublime, and the Grotesque: The Subjective Turn in Aesthetics from the Enlightenment to the Present