دانلود پی دی اف کتاب The Arab Uprisings in Egypt, Jordan and Tunisia : Social, Political and Economic Transformations

[ad_1]

شورش های عربی حوادث بی سابقه ای با شدت نادر در تاریخ خاورمیانه بود – شورش های گسترده ، مردمی و عمدتاً بدون خشونت که تهدیدهایی را به وجود آورد و در بعضی موارد با خودکشی های ظاهرا راکد برخورد کرد. این جلد تجزیه و تحلیل عمیقی از چگونگی درک تغییرات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در سه مطالعه موردی را نشان می دهد که مسیرهای مختلف پس از شورش را مشخص می کند – تونس ، اردن و مصر ، و داده های نظرسنجی مفهوم امنیت. ، اقتصاد ، جنسیت ، فساد و اعتماد. یافته ها نشان می دهد که اعتراضات در سال 2010–2011 صرفاً حاشیه سازی سیاسی و سرکوب حاکمیت نبوده ، بلکه نقض حقوق اقتصادی – اجتماعی بوده و شامل عدم تأمین عدالت اجتماعی بوده است. داده ها همچنین نشان می دهد که این مسائل حل نشده است ، و اعتماد چندانی به مردم وجود ندارد که دولت ها تحویل دهند ، رژیم قیام ها نباید نه قوی و نه پایدار ، بلکه خشمگین و شکننده باشد. این تجزیه و تحلیل هر دو پیامد بورس تحصیلی در سیاست و تغییر ، دموکراتیک شدن ، انعطاف پذیری توتالیتر و “حاکمیت ترکیبی” را دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Arab Uprisings in Egypt, Jordan and Tunisia : Social, Political and Economic Transformations