دانلود پی دی اف کتاب The Age of Post-Rationality : Limits of economic reasoning in the 21st century

[ad_1]

این کتاب این دیدگاه متناقض را که محاسبات اقتصادی نشان دهنده عقلانیت نهایی است ، به چالش می کشد. غرب با ادعای تمدن منطقی ، دموکراتیک ، مبتنی بر علم و مترقی ، سلطه جهانی خود را مشروعیت می بخشد. با این وجود ، در دهه های گذشته ، جزم عقلانیت اقتصادی به یک سیاهچاله ایدئولوژیکی تبدیل شده است که جاذبه جاذبه آن اجازه نمی دهد هیچ بحث عمومی یا سیاستی فرار کند. رهبران سیاسی از هر عقیده ای در کلاس آن قرار می گیرند و زبان عمومی از آن اشباع می شود. این جزم در همه اقشار جامعه ، به ویژه آغاز عصر پس از خرد در کشورهای انگلیسی زبان ، را فرا گرفته است. نویسندگان چندین جنبه از سرمایه داری جهانی پساعقلانی را که هنوز هم بر آنگلوسفر حاکم است ، مورد بحث قرار می دهند: ابر رقابت ، بیش از حد مصرف ، نابرابری ، بازارهای مالی جهانی بی ثبات ، تخریب محیط زیست و تأثیرات غیر منتظره انقلاب ارتباطات با واسطه اینترنت. در ادامه این کتاب به بحث در مورد برخی از سناریوهای آینده مدینه فاضله و دیستوپی پرداخته شده و می پرسد آیا غرب می تواند از بحران عقلانیت خود عبور کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Age of Post-Rationality : Limits of economic reasoning in the 21st century