دانلود پی دی اف کتاب The 7 Transdisciplinary Cognitive Skills for Creative Education :

[ad_1]

این کتاب بر بازنگری در خلاقیت برای آموزش قرن 21 تمرکز دارد. با تأکید خاص ، روش انضباط خلاقیت از طریق مجموعه مهارتهای عمومی تفکر ، با استفاده از ماهرترین متفکران در هر زمینه بررسی می شود. این هفت مهارت تفکر فرا رشته ای ریشه در نمونه های تاریخی خلاقیت در رشته های مختلف دارد. ما این مهارت ها را با جزئیات بیشتر ، فصل به فصل بررسی می کنیم تا نمونه هایی از آنچه را که در هر مهارت از هنر گرفته تا علم یا موسیقی گرفته تا ریاضیات و فراتر از آن می بینیم ، ارائه دهیم. این مجموعه مهارت های تفکر نشان می دهد که ممکن است خلاقیت در سراسر زمینه متفاوت باشد ، با این وجود راههای مشترک تفکر خلاق وجود دارد که مرزهای انضباطی را عبور می دهد. بعلاوه ، هر فصل کاربرد چنین مهارتهایی را در زمینه های آموزشی قرن 21 با توجه به یادگیری و فناوری خلاق در نظر گرفته است. در همه اینها ، کتاب نمونه های فرهنگی گسترده ای از خلاقیت و هفت مهارت فرا رشته ای را با مثال های خاص مبتنی بر کاربرد از فن آوری و آموزش معلمان به هم می پیوندد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The 7 Transdisciplinary Cognitive Skills for Creative Education :