دانلود پی دی اف کتاب Syphilis and Subjectivity : From the Victorians to the Present

[ad_1]

این کتاب کار فرهنگی سفلیس را از اواخر قرن نوزدهم تا امروز نابود می کند. این جلد میان رشته ای با زیر سوال بردن انگیزه هایی که باعث انتقال باورها ، افکار و رفتارهای عادی درمورد بیماری و ادراکات شخص می شود ، ساختارهای سیفلیس را که در شکل گیری محتوای مدرن موثر بودند ، بررسی می کند. فصل ها از روش های مختلف علمی ، مانند مطالعات فرهنگی و ادبی ، جامعه شناسی و مردم شناسی استفاده شده است. نویسندگان بازنمایی و تأثیرات سیفلیس را در اشکال مختلف فرهنگی برجسته می کنند: کارتوگرافی ، نوشتن پزشکی ، ادبیات ، مقاطع زمانی تاریخی و گفتمان های معاصر مشهور مانند مجامع اینترنتی و رسانه های خبری الکترونیکی. پاسخگویی ، تولید یا تهدید سخنان بقاگرا در سیستم های اجتماعی. و سرمایه فرهنگی روشی را فراهم می کند که به وسیله آن می توانیم شرایط جغرافیایی سرزنش را که در میراث مفهومی بیماری نقش اساسی دارند ، درک کنیم. این حجم بی نظیر دانشجویان و دانش پژوهان را برای علوم انسانی پزشکی ، جامعه شناسی پزشکی ، تاریخ پزشکی و مطالعات ویکتوریایی و مدرنیسم مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Syphilis and Subjectivity : From the Victorians to the Present